Přecenění zboží

Modul Přecenění zboží a kontrola cen slouží k hromadnému vytváření nových cen nebo změnám cen stávajících. Lze jej také využít jako kontrolu, zda ceny u vybraného zboží splňují nastavená kritéria.

Je k dispozici řada způsobů tvorby cen. Všechny změny jsou zaznamenávány do logu a je také možné tyto změny vrátit v případě, že dojde např. k chybnému přecenění, zadání špatných vstupních hodnot apod.

Upozornění: Před prováděním hromadných operací s daty je vždycky vhodné provést zálohu databáze a po provedení změn překontrolovat správnost výsledků.

Průvodce přeceněním a kontrolou cen se spouští ze seznamu Zboží z menu Akce volbou „Přecenění zboží / Kontrola cen...“.

Obr. 1 - Spuštění průvodce přeceněním zboží a kontrolou cen.

Obr. 1 - Spuštění průvodce přeceněním zboží a kontrolou cen.

Obr. 2 - Průvodce přeceněním a kontrolou cen.

Obr. 2 - Průvodce přeceněním a kontrolou cen.

K dispozici jsou čtyři typy základních operací:

  1. Nastavení fixní částky
  2. Přepočet ceny podle parametrů
  3. Kontrola cen
  4. Kontrola sazby DPH dle kategorie

Nastavení fixní částky

Tato volba slouží k nastavení konkrétní částky na vybrané zboží. Hodí se v případě, kdy je potřeba ke skupině zboží přiřadit stejnou cenu a bylo by zdlouhavé přidávat cenu jednotlivě.

Obr. 3 - Nasazení fixní ceny.

Obr. 3 - Nasazení fixní ceny.

V prvním kroku se vyplní částky prodejní ceny včetně minimální prodejní ceny. Poté je třeba zvolit, od kdy tato cena bude platit.

Ponechat stávající - pokud již existuje nějaká platná cena, pak dojde pouze k aktualizaci této ceny pomocí nově zadaných částek a datum platnosti zůstane nezměněno.

Aktualizovat stávající -  po vybrání této volby se zobrazí pole pro zadání nového data platnosti a  pokud již existuje nějaká platná cena, dojde k aktualizaci této ceny pomocí nově zadaných částek a zároveň bude aktualizováno i datum její platnosti.

Založit novou cenu - po vybrání této volby se zobrazí pole pro zadání nového data platnosti a  poté dojde k založení nové ceny pomocí nově zadaných částek se zadaným datem její platnosti. V ceníku tudíž k danému zboží vznikne další cena s určenou platností. Tato možnost se hodí, pokud je potřeba od určitého data nasadit novou cenu.

V dalším kroku se v tabulce zobrazí náhled změn, kde tučně jsou vyznačeny ty hodnoty, u kterých dojde ke změně. Pokud je vše dle očekávání, tlačítkem "Zahájit zpracování" dojde k nastavení nových cen.

Obr. 4 - Náhled změn, které budou provedeny.

Obr. 4 - Náhled změn, které budou provedeny.

Po skončení zpracování jsou nové ceny nasazeny a je možné je zkontrolovat přímo v seznamu zboží. O této operaci byl zároveň vytvořen záznam v Logu akcí, o kterém se můžete dočíst níže, stejně tak jako o možnosti vrácení takto provedených změn.

Přepočet ceny podle parametrů

Tato volba umožňuje vypočítat jednotlivé složky ceny podle různých nastavení. Nejčastěji se jistě využije v případě procentuálního zvýšení/snížení ceny zboží, přecenění při změně sazeb DPH, hromadného nasazení zvláštního režimu nebo i v případě, pokud se neplátce DPH stane plátcem a bude potřebovat nasadit ke zboží příslušnou sazbu DPH a přepočítat částky.

Obr. 5 - Přepočet ceny dle parametrů.

Obr. 5 - Přepočet ceny dle parametrů.

Způsob přepočtu

Určuje, jaký způsobem bude cena vypočítána. Pro plátce DPH je k dispozici více možností, protože se zvlášť řeší základ i cena celkem a také sazba DPH nebo zvláštní režim, kdežto u neplátce existuje pouze celková cena. Ke změně variant pro plátce/neplátce slouží nabídka v dolní části průvodce.

Přepočet základu a DPH z celkové ceny - při výpočtu částky zůstane zachována cena celkem a podle ní dopočítán základ ceny a daň

Přepočet celkem a DPH ze základní ceny - při výpočtu částky zůstane zachován základ ceny bez DPH a podle ní dopočítána cena celkem a daň

Navýšit základní cenu o procenta  - základ ceny bude zvýšen o zadané procento a poté dopočítána daň a celková částka

Navýšit celkovou cenu o procenta - cena celkem bude zvýšena o zadané procento a poté dopočítána daň a celková částka

Ponížit základní cenu o procenta - základ ceny bude snížen o zadané procento a poté dopočítána daň a celková částka

Ponížit celkovou cenu o procenta - cena celkem bude snížena o zadané procento a poté dopočítána daň a celková částka

Navýšit základní cenu o částku - základ ceny bude zvýšen o zadanou částku a poté dopočítána daň a celková částka

Navýšit celkovou cenu o částku - cena celkem bude zvýšena o zadanou částku a poté dopočítána daň a základ ceny

Ponížit základní cenu o částku - základ ceny bude snížen o zadanou částku a poté dopočítána daň a celková částka

Ponížit celkovou cenu o částku -  cena celkem bude snížena o zadanou částku a poté dopočítána daň a základ ceny

Zaokrouhlení

Zaokrouhluje se vždy celková částka a provádí se až na konci výpočtu. Lze zvolit zaokrouhlení od haléřů až po stokoruny, čili od setin až po stovky.

Sazba DPH

Ponechat - sazba DPH se nezmění, pro výpočet se vezme aktuální sazba z ceníku

Převzít z kategorie zboží - sazba DPH se převezme ze sazby uvedené v kategorii, do které zboží patří a podle ní se provede další výpočet

Zadat vlastní - sazba DPH, které se zvolí ze seznamu, se převezme a podle ní se provede další výpočet

Zvláštní režim DPH

Ponechat - příznak zvláštního režimu se použije z aktuální ceny v ceníku a provede se další výpočet

Zapnout - u zboží se zapne zvláštní režim DPH a provede se další výpočet

Vypnout - u zboží se vypne zvláštní režim DPH a provede se další výpočet

Platnost ceny

Ponechat stávající - pokud již existuje nějaká platná cena, pak dojde pouze k aktualizaci této ceny pomocí nově zadaných částek a datum platnosti zůstane nezměněno.

Aktualizovat stávající -  po vybrání této volby se zobrazí pole pro zadání nového data platnosti a  pokud již existuje nějaká platná cena, dojde k aktualizaci této ceny pomocí nově zadaných částek a zároveň bude aktualizováno i datum její platnosti.

Založit novou cenu - po vybrání této volby se zobrazí pole pro zadání nového data platnosti a  poté dojde k založení nové ceny pomocí nově zadaných částek se zadaným datem její platnosti. V ceníku tudíž k danému zboží vznikne další cena s určenou platností. Tato možnost se hodí, pokud je potřeba od určitého data nasadit novou cenu.

Další způsob zpracování je identický jako v kapitole "Nastavení fixní částky".

Kontrola cen

Tato volba umožňuje zkontrolovat a zobrazit případné rozdíly v cenách oproti nastaveným kritériím.

Lze tak odhalit případy, kdy např. při přechodu na plátcovství DPH nedošlo ke změně sazby DPH apod. Zjištěné rozdíly jsou zobrazeny v náhledu změn a je pak možné je rovnou opravit.

Obr. 6 - Kontrola cen.

Obr. 6 - Kontrola cen.

Kontrola sazby DPH dle kategorie

Tato volba zkontroluje, zda sazba DPH uvedená u daného zboží souhlasí se sazbou DPH, která je nastavena v kategorii, do které zboží spadá. Případné rozdíly jsou zobrazeny v náhledu změn a je pak možné je rovnou opravit.

Obr. 7 - Kontrola sazby DPH dle kategorie.

Obr. 7 - Kontrola sazby DPH dle kategorie.

Vrácení změn a protokol o změnách

Každá operace, která v tomto průvodci přeceněním proběhne, je zapsána do Logu akcí a zároveň je k dispozici i v samotném průvodci pod tlačítkem "Vrácení změn". Zde je možné vybrat konkrétní záznam operace, prohlédnout si jeho podrobnosti a pokud je potřeba se vrátit v ceníku do stavu před  provedením dané operace, pak k tomu slouží tlačítko "Vrátit změny".

Obr. 8 - Seznam provedených hromadných přecenění.

Obr. 8 - Seznam provedených hromadných přecenění.

Obr. 9 - Detail záznamu o provedených změnách cen.

Obr. 9 - Detail záznamu o provedených změnách cen.

Stejný záznam je k dispozici i v Logu akcí.

Obr. 10 - Záznam o změně cen v Logu akcí.

Obr. 10 - Záznam o změně cen v Logu akcí.