VZOR - Komisionářská smlouva o obstarání prodeje věci, smluvní podmínky 

Poznámka: Vztah mezi majitelem zboží a obchodníkem, který má zajistit prodej, by měl být vždy podložen smlouvou. Tato smlouva nemá zákonem předepsanou písemnou formu.
Rozlišují se dva základní případy smluvního vztahu:
       1) Smlouva o zprostředkování prodeje věci, která se uzavírá mezi nepodnikající soukromou osobou (objednatelem) a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (obstaratelem) a
       2) Komisionářská smlouva, která se uzavírá mezi dvěma podnikajícími subjekty (komitentem a komisionářem).
I když obě smlouvy mají jiné pojmenování pro majitele věci a obchodníka zprostředkujícího její prodej, princip transakce zůstává stejný.

Upozornění: Jedná se pouze o vzor smluvních podmínek. Vždy záleží na konkrétní situaci, za které smlouvu uzavíráte. Konkrétní znění tedy ve vlastním zájmu vždy konzultujte s právníkem. 

1 Vymezení některých pojmů

1.1 „Minimální prodejní cenou“ se rozumí nejnižší peněžitá částka bez DPH, za kterou může být konkrétní Zboží nabízeno a prodáno třetím osobám.

1.2 „Prodejní cenou“ se rozumí peněžitá částka bez DPH, za kterou je konkrétní Zboží Komisionářem nabízeno či prodáno třetí osobě.

1.3 „Zbožím“ se rozumí věc, případně souhrn věcí definovaných v této Smlouvě, které jsou určeny do komisního prodeje podle této Smlouvy.

2 Předmět smlouvy

2.1 Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro Komitenta na jeho účet obstarávat prodej Zboží a bude mu poskytovat s tím související služby. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené Zboží podle dále dohodnutých pravidel.

2.2 Komitent se zavazuje Komisionáři za jeho činnost popsanou v této Smlouvě zaplatit dále sjednanou odměnu.

2.3 Komisionář je oprávněn samostatně stanovit Prodejní cenu a nabízet Zboží podle pravidel stanovených v této Smlouvě.

2.4 Komisionář je povinen stanovit Prodejní cenu tak, aby tato cena nebyla nižší než činí Minimální prodejní cena.

2.5 V případě, že Komisionář Zboží prodá třetí osobě za kupní cenu nižší, než činí Minimální prodejní cena, je Komisionář povinen uhradit Komitentovi rozdíl v ceně a tedy uhradit mu cenu za Zboží ve výši Minimální prodejní ceny. To neplatí, prokáže-li Komisionář, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.

3 Zboží

3.1 Zboží je identifikováno v tabulkovém soupisu této smlouvy

3.2 Komitent prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného zboží a je oprávněn uzavřít tuto smlouvu, na zboží neváznou žádná věcná ani obligační práva třetích osob, zboží je originální a legálního původu, zboží nemá jiné vady, než ty, na které Komitent Komisionáře výslovně upozornil a pořizovací cena zboží sdělená Komitentem Komisionáři je pravdivá.

3.3 Podpisem této Smlouvy Komisionář stvrzuje převzetí shora uvedeného zboží.

4 Odměna

4.1 Odměna Komisionáře z této Smlouvy ve smyslu § 2468 občanského zákoníku (dále též „Odměna“) je vyčíslena u každé položky zboží zvlášť.

4.2 V Odměně zahrnuty též veškeré náklady spojené s prodejem Komitentova zboží

4.3 Ostatní náklady (např. opravy, čištění apod.) jsou vyčísleny zvlášť.

5 Vyúčtování

5.1 Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zařízení obchodní záležitosti je komisionář povinen podat komitentovi zprávu o výsledku, předložit mu vyúčtování odměny, sdělit výši i splatnost sjednané kupní ceny a označit osobu kupujícího ze smlouvy uvedené v bodě 2.1. (byla-li smlouva uzavřena písemně, je povinen předat komitentovi její kopii). Spolu s tím je komisionář povinen předat komitentovi sjednanou kupní cenu, došlo-li k jejímu zaplacení kupujícím, jinak její skutečně zaplacenou část, od nichž je komisionář oprávněn odečíst splatnou odměnu či její splatnou část podle podmínek bodu 2.2. Pokud k zaplacení sjednané kupní ceny do té doby zcela či zčásti nedošlo, je komisionář povinen současně komitentovi bezúplatně postoupit pohledávku z titulu nesplacené sjednané kupní ceny či její části za kupujícím, a to v celé výši, v jaké k jejímu zaplacení do té doby nedošlo a spolu s veškerým příslušenstvím takové pohledávky. 

5.2 Komitent je povinen převzít vyúčtování, peněžní hotovost a pohledávku, jak je uvedeno v bodě 3.1.

5.3 Ocitne-li se komitent v prodlení s převzetím věci v situaci uvedené v bodu 5.1., je komisionář oprávněn na náklady komitenta věc jakožto ukladatel uložit u třetí osoby na základě smlouvy o skladování ve smyslu ustanovení § 527 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

6 Další práva a povinnosti stran

6.1 Zboží svěřené Komisionáři k prodeji na základě této Smlouvy zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.

6.2 Komisionář se zavazuje nepřevádět vlastnické právo ke Zboží a nepředávat je třetím osobám před tím, než jimi bude uhrazena Kupní cena. V případě porušení této povinnosti se Komisionář zavazuje zaplatit Komitentovi smluvní pokutu ve výši odpovídající Minimální prodejní ceně Zboží, u kterého došlo porušení této povinnosti.

6.3 Od pokynů Komitenta se může Komisionář odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak Komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.

6.4 Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.

6.5 Po dobu, kdy má Komisionář u sebe věci převzaté od Komitenta nebo pro Komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionář je povinen Zboží opatrovat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před poškozením a uložit pod uzamčením. Komisionář odpovídá Komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. § 2426 občanského zákoníku.

6.6 Komitent se zavazuje poskytnout Komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této Smlouvy.

7 Doba trvání

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 2 měsíců.

7.2 Komitent může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.

7.3 Komisionář může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.

7.4 Výpověď Smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.

7.5 Jakmile dojde k zániku této Smlouvy, je Komisionář povinen vrátit Komitentovi dosud neprodané Zboží svěřené mu na základě této Smlouvy, a to do kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.

8 Rozhodné právo

8.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody.  Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

9.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

9.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

9.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

9.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.

9.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.

9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

9.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně. Na důkaz toho připojují své podpisy.