Kategorie produktů

Správa seznamu kategorií produktů. Kategorie produktů mají tři hlavní úlohy:

  • umožňují seskupovat produkty do skupin a vytvářet hierarchii těchto skupin. Typickým příkladem je katalog produktů na e-shopu.
  • nesou další informace, které jsou společné pro produkty patřící do dané kategorie. Je to například text, který je na e-shopech uváděn v záhlaví jednotlivých kategorií, např. text o tom, jaké typy mobilních telefonů je možno zakoupit a odkazy na různé další produkty. Dále je to měrná jednotka, ve které se eviduje množství produktu, daňová sazba DPH a podobně.
  • mají přiřazeny vlastnosti, které jsou pro produkty v rámci kategorie společné. V hierarchickém uspořádání jsou vlastnosti z nadřazených kategorií děděny do kategorií podřízených. Každá vlastnost nese nějakou hodnotu. Typicky se jedná např. o rozměry a hmotnost produktu, jeho značku nebo stav.

Kategorie jsou tedy hierarchicky uspořádané a je možné je libovolně vnořovat (Poznámka: Ačkoli počet úrovní není nijak omezen, doporučujeme vejít se maximálně do čtyř úrovní - více úrovní již může ztrácet na  přehlednosti). Ke každé kategorii lze přiřadit libovolné množství vlastností, které jsou pak evidovány na skladové kartě. Hierarchie zboží vytvořená v tomto číselníku se v této podobě exportuje na e-shop (v nastavení e-shopu lze však určit, která větev bude na e-shopu jako kořenová). 

Číselník kategorií se nachází v podmenu Zboží.


Obr. 1 - Definice kategorií produktů.

Obr. 1 - Definice kategorií produktů.

1 -  Vytvoření nové kategorie, ihned poté se zobrazí detail nově vytvořené kategorie, kde lze upravit její název a popř. doplnit další údaje jako popis nebo vybrat evidované vlastnosti. Při kliknutí na šipku vedle tlačítka s nová kategorie vytvoří jako podřízená. Funguje také klávesová zkratka SHIFT+CTRL+N

2 - Ovládací panel pro stromový seznam - pomocí šipek lze posunovat jednotlivé položky jak napříč úrovněmi, tak ovlivňovat jejich pořadí v rámci seznamu. Toto pořadí je pak zachováno všude, kde se kategorie zobrazují, např. ve skladových a kmenových kartách. 

Dědění vlastností

Pochopení principu dědění vlastností v rámci stromového uspořádání kategorií je důležité pro správný návrh kategorií a následně jejich vlastností. Platí tato základní pravidla:

  • Podřízená kategorie dědí všechny vlastnosti z kategorie nadřazené. Jinými slovy vlastnosti přiřazené dané kategorii jsou automaticky propsány do všech kategorií podřízených.
  • Vlastnosti zděděné z vyšší úrovně nelze v nižší úrovni měnit ("vypnout").
  • Pokud přesuneme kategorii (a s ní celý strom kategorií podřízených) pod jinou kategorii, ztratí tyto kategorie vlastnosti zděděné z předchozí nadřazené kategorie a naopak nově zdědí ty vlastnosti, která má jejich nová nadřazená kategorie.
  • Pokud již daná kategorie má přiřazenou nějakou vlastnost, pak se tato vlastnost automaticky stává vlastností zděděnou, pokud se kategorie přesune pod takovou nadřazenou kategorii, která již tuto vlastnost má.

Princip dědění vlastností je výhodný v tom, že není nutné pro každou jednotlivou kategorii pokaždé vybírat tytéž vlastnosti. Kategorie, které jsou v hierarchii nejvýše, mají obsahovat pouze ty vlastnosti, které jsou společné také všem podřízeným kategoriím (u knih to zcela jistě bude autor nebo vydavatelství). Další výhodou dědění je, že když v budoucnu do stromu kategorií vložíme další kategorii, tak také vlastnosti automaticky zdědí.

Přiřazení vlastností ke kategorii

Na detailu kategorie lze zaškrtnutím přiřadit vlastnosti. Vlastnosti mohou obsahovat konkrétní hodnotu, která se pak zobrazuje u zboží. Na obrázku níže je vysvětlen způsob přiřazení a další možnosti.

Obr. 2 - Detail kategorie produktu a přiřazení vlastností.

Obr. 2 - Detail kategorie produktu a přiřazení vlastností.

1 - Ovládací tlačítka pro zaškrtnutí/odškrtnutí všech vlastností v rámci skupiny vlastností; tlačítko pro seřazení seznamu vlastností dle jejich pořadí nebo dle abecedy; tlačítko pro zobrazení vlastností dle jejich skupin nebo pouze jako jednoduchý seznam.

2 - Skupina vlastností

3 - Označení vlastností, které jsou zděděné z nadřazené kategorie. Zděděné vlastnosti nelze odškrtnout.

4 - Vlastnosti nově vybrané pro danou kategorii. Po uložení budou tyto vlastnosti propsány do všech podřízených kategorií (a tam již budou vystupovat opět jako vlastnosti zděděné).