Faktura - daňový doklad

Z pohledu účetnictví a Zákona o DPH je rozlišováno několik typů účetních dokladů. Základem je, zda je vystavovatel plátcem DPH a dále zda je potřeba vystavit běžný daňový doklad nebo pouze zjednodušený daňový doklad.

Plátce DPH

Zjednodušený daňový doklad

Pokud hodnota plnění na dokladu nepřesáhne 10 tisíc Kč, může prodávající dle vlastního uvážení vystavit zjednodušený daňový doklad, který se od běžného daňového dokladu liší tím, že se na něm neuvádějí identifikační údaje kupujícího. 

Povinné údaje tedy jsou:

 • jméno a příjmení (či firmu), sídlo či místo podnikání prodávajícího
 • DIČ prodávajícího
 • evidenční číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
 • datum vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • cenu celkem včetně DPH
 • údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Běžný daňový doklad

Pokud hodnota plnění na dokladu převyšuje 10 tisíc Kč. Musí mít navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení nebo název firmy, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění (kupující). Pokud je to plátce, tak také jeho DIČ
 • vyčíslený základ DPH
 • základní nebo sníženou sazbu DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
 • výši DPH zaokrouhlenou na koruny nebo na haléře
 • jednotkovou cenu bez DPH
 • případnou výši slevy (není-li obsažena v jednotkové ceně)

Obr. 1 - Tisková sestava faktury s úhradami včetně EET.

Obr. 1 - Tisková sestava faktury s úhradami včetně EET.

Neplátce DPH

Neplátce DPH nesmí na dokladu použít označení "Daňový doklad" (daňové doklady vystavuje vždy pouze plátce DPH), ale musí použít název Faktura. Je to z toho důvodu, aby neuvedl příjemce v omyl, že se jedná o daňový doklad, na který je možné uplatnit odpočet DPH. Z toho vyplývá i skutečnost, že na takovém dokladu nesmí být jakékoli informace o DPH (např. sazba 0% apod.). V patičce dokladu by měl být uveden text "Nejsme plátci DPH".

Z pohledu zákona osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku nemusí vydávat doklady s náležitostmi účetního dokladu dle zákona o účetnictví.

Daňový doklad nemusí být podepsán. Razítko ani podpis dodavatele nepatří mezi povinné náležitosti dokladu. Do 1. ledna 2013 bylo třeba každý elektronicky vystavený doklad opatřit elektronickým podpisem, ale to už neplatí.

Pokud ale daňový doklad slouží zároveň i jako stvrzenka o zaplacení (například faktura s označením placeno hotově), pak by na dokladu neměl chybět podpis / razítko příjemce hotovosti (tedy dodavatele).