Evidence dalších nákladů a poplatků na smlouvě

V průběhu trvání komisní smlouvy mohou vznikat další dodatečné náklady. Může se jednat o náklad na uvedení věci do prodeje, např. vyčištění předmětu, zajištění posudku, přepravy, puncování nebo opravy a dále pak různé smluvní poplatky např. za předčasné ukončení smlouvy, za mimořádnou prohlídku zboží, ale i poplatky za skladování nevyzvednutého neprodaného zboží a celá řada dalších. 

Náklady lze kdykoli zadávat přímo ke konkrétní komisní smlouvě. Na záložce "Nevyúčtované položky" je možnost vložit nový náklad nebo editovat stávající.

Obr. 1 - Zadávání nákladů ke komisní smlouvě.


Při zadávání nákladu je třeba rozlišovat, zda je daný náklad účtován na vrub komitenta (objednatele, klienta) nebo komisionáře (obstaratele, vás). Částky, které budete chtít uhradit od klienta, se zapisují se záporným znaménkem, částky, které hradíte klientovi (např. náhrada škody), se zapisují kladně.

Obr. 2 - Detail nákladu na komisní smlouvě.


Pro tyto náklady/poplatky existuje v ContOSu samostatný číselník nákladů, kam si lze ty nejčastěji používané poplatky zaznamenat a následně je využívat.

Obr. 3 - Číselník nákladů.


Tyto náklady jsou potom součástí dokladu o vyúčtování komisní smlouvy.