Program pro zastavárny

Program pro zastavárnu - základní funkce

Program pro zastavárnu je součástí software ContOS, obsahuje modul Zastavárna, který může být využit zastavárnami, které nabízejí peněžní půjčky a prodej použitého zboží.

Modul Zastavárna umožňuje provozovat zastavárenskou činnost, tzn. půjčování peněz oproti zástavě, kterou může být jakákoli věc.

Základem je Zástavní smlouva, na které je krom obou smluvních stran uvedena výše půjčky a odměna za její poskytnutí, která se počítá dle smluvních podmínek zastavárny. Smlouva dále obsahuje předměty zástavy s jejich podrobným popisem.

Pokud do doby splatnosti zástavní dlužník uhradí své závazky, je mu předmět zástavy vydán spolu s vyúčtováním celé půjčky. Neuhradí-li své závazky podle smluvních podmínek, pak zpravidla zboží propadne zástavnímu věřiteli a ten jeho následným prodejem uspokojí své pohledávky vůči dlužníkovi.

Zastavárna - Seznam zástavních smluv.Detail zástavní smlouvy.Detail položky zástavní smlouvy.Sestava Zástavní smlouva 2 kopie na A4.

 • rychlost a jednoduchost sepsání zástavní smlouvy
 • evidence klientů, upozorňování na problémové zákazníky, u každého klienta dostupné přehledy jeho dokladů
 • zákonem požadovaný rozsah evidence
 • volně editovatelné smluvní podmínky
 • editovatelný vzhled smlouvy a ostatních sestav
 • na jedné smlouvě lze evidovat neomezené množství zástav
 • možnost půjček i bez zástav
 • možnost vyplácet půjčky i přijímat splátky bezhotovostně
 • denní nebo týdenní úrok
 • minimální poplatek (úrok) za den platnosti smlouvy
 • volitelně je možnost počítat úrok vždy za celou dobu platnosti smlouvy nebo jen po dny, kdy trvá dluh
 • volitelná doba, na kterou je zástava sjednána
 • možnost zaokrouhlení celkového dluhu
 • přehled o aktuálním stavu smlouvy v každém okamžiku: výše půjčky, úroku, splacené částky, celkového dluhu atd.
 • navýšení půjčky
 • prodloužení půjčky
 • částečné splácení půjčky
 • možnost účtovat libovolné poplatky
 • při likvidaci propadlých zástav lze naskladňovat na více skladových položek
 • kompletní historie u každé zástavní smlouvy
 • kdykoli možno vytisknout zástavní smlouvu s aktuálním stavem půjčky

Úvodní nastavení parametrů

Před zahájením práce je potřeba nastavit příslušné parametry parametrech aplikace v sekci Zastavárna.

Dále je vhodné nastavit ostatním uživatelům uživatelská oprávnění a přístup k některým funkcím zastavárny. Toto lze nastavit v seznamu uživatelů v sekci nastavení a servis.

Přijetí zástavy, sepsání smlouvy, vyplacení půjčky

Sepsání zástavní smlouvy probíhá v okně Zástavní smlouvy. Na jedné smlouvě lze mít více zástav, přičemž u každé z nich se určuje částka, která se na ně půjčuje. V záhlaví smlouvy jsou zobrazeny veškeré náležitosti, zejména finanční a časové.

Celková půjčená částka je součtem půjčených částek na jednotlivé zástavy. Je také možno půjčit bez uvedení zástavy, což umožňuje používat ContOS jako software pro poskytování půjček bez ručení zástavou. V takovém případě se půjčená částka zapíše rovnou do záhlaví smlouvy.

Během uzavírání smlouvy je možno automaticky půjčenou částku vyplatit z pokladny a vznikne zároveň výdajový pokladní doklad. Je také možno vyplatit částku až později.

Prodloužení splatnosti.Pokladní doklad, příjem splátky.Dodatek zástavní smlouvy.Úhrada částky na zástavní smlouvě.

Prodloužení splatnosti smlouvy, změny splatnosti

Častou operací je prodlužování splatnosti zástavní smlouvy. Na seznamu smluv je tato operace dostupná na záložce Historie smlouvy ve spodní části okna. Po stisku tlačítka Nový dodatek se otevře dialog s přednastavenou částkou, která představuje úroky do současnosti, které je většinou klient povinen uhradit, aby mohla být smlouva prodloužena.

Datum splatnosti je automaticky nastavena na konec dalšího období, ale je možné jej změnit. Rovněž je možné zapsat v tomto kroku libovolný další náklad či poplatek a výši jeho částky.

Po uložení je možno ihned vygenerovat záznam do pokladny a zobrazit příjmový pokladní doklad.

Přijetí splátek, evidence plateb a událostí v průběhu smlouvy

V průběhu platnosti smlouvy od klienta můžeme přijímat libovolné částky, které slouží jako splátky nebo úhrady různých poplatků a nákladů.

Na kartě Historie smlouvy je u každé operace přehledně zapsány veškeré finanční náležitosti, které proběhly.

Všechny přijaté nebo vyplacené částky lze sledovat na kartě Úhrady spolu s jejich popisem.

Ke každé smlouvě je možno vést různé poznámky, pro které slouží záložka Poznámky. Ve většině případů tedy není potřeba otevírat detail smlouvy.

Splacení půjčky, ukončení smlouvy

Splacení půjčky probíhá tak, že v záložce Úhrady stiskneme tlačítko Nová úhrada a zobrazí se příjmový pokladní doklad s přednastavenou částkou, která zbývá ke splacení dle všech podmínek smlouvy.

Po uložení a přijetí částky vrátíme klientovi zástavu a systém zástavní smlouvu uzavře. Uzavřená zástavní smlouva již nejde zpětně editovat ani na ní provádět jakékoli další změny. K tomu je potřeba tuto smlouvu opět otevřít. Obě tyto operace jsou zaznamenány do přehledu událostí na smlouvě (historie smlouvy).

Nesplacené půjčky, propadlé zástavy, naskladnění zástavy

V okamžiku, kdy klient nestihne půjčku vrátit do sjednaného data splatnosti, je smlouva označena jako propadlá. Propadlé smlouvy jsou barevně odlišeny a představují tedy takové smlouvy, které nebyly včas splaceny, a u kterých je potřeba provést následné vypořádání. Nejčastěji se jedná o naskladnění zástavy na sklad za cenu, která představuje částku, které byla klientovi půjčena.

Po naskladnění je možno takovou smlouvu uzavřít, čímž je vyřízená. Propadlou zástavu je pak možno standardně prodat a je viditelná na skladových kartách.

Sestava kniha zástav

Zástavní kniha je důležitá souhrnná sestava o hospodaření v zástavní činnosti. Tato sestava je vhodným podkladem pro účetní a vykazuje náklady a zisk v této činnosti.

Základní nastavení zastavárny.Nastavení oprávnění pro uživatele zastavárny.Prodloužení splatnosti.Pokladní doklad, příjem splátky.

Dodatek zástavní smlouvy.Úhrada částky na zástavní smlouvě.Tisková sestava - zástavní smlouva s QR kódem pro bezhotovostní úhradu.Tisková sestava - přehled zástavních smluv za období.